اعضا

سیدمیلاد حیدری    مدیرعامل

محمد لطیفی       نایب رئیس

سجاد چگینی      امور ورزش

حسین طاهر لو    امورفرهنگی

سید یعقوب میرزایی   روابط عمومی

/ 0 نظر / 32 بازدید